iCREATOR Podcast EP2 : อุปสรรคของการเป็น Content Creator

ถึงปัจจุบันจะมีโอกาสและช่องทางในการทำคอนเทนต์มากมาย อุปกรณ์ในการทำคอนเทนต์ก็ไม่ต้องใช้อะไรมาก แต่ไม่ว่าจะทำอะไรย่อมต้องมีอุปสรรคให้เราต้องลงมือแก้ปัญหา


เอพิโสดนี้ ‘เอ็ม – ขจร เจียรนัยพานิชย์’ หรือที่รู้จักในนามของ Khajochi’s Blog จะมาพูดถึง อุปสรรคสำคัญของการเป็น Content Creator ในยุคปัจจุบัน

Related

All Programs